Επιπτώσεις της λογοθεραπευτικής παρέμβασης στην ποιότητα ζωής των παιδιών με ειδική γλωσσική διαταραχή

Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ
Λευθερη Κ., Αδρεοπουλος Φ., Αναγνωστου Η., Τζουβελεκης Π., Κωσταντοπουλου Μ.,Βασιλοπουλου Παναγιωτα

Κέντρο Ειδικών Θεραπειών «Πράξις και Λόγος», Πειραιάς, Ελλάδα

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης μας είναι η εφαρμογή μιας διεπιστημονικής παρέμβασης σε παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ελλιπείς επιδόσεις στην κατανόηση και χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου) και η αποτελεσματικότητά της στη σχολική τους επίδοση.

Υλικό: Κατά τη διετία 1999 – 2000 εκτιμήθηκαν 73 παιδιά, ηλικίας 6,3 – 10,1, τα οποία φοιτούσαν στις τέσσερις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, εμφάνιζαν απόκλιση 1 – 2 έτη στη σχολική τους επίδοση και παρουσίαζαν προβλήματα στην ανάγνωση, στη γραφή, στην ορθογραφία, φωνολογικό έλλειμμα, φτωχό λεξιλόγιο και αδυναμίες στη σύνταξη, δυσαριθμησία, ελλιπή οπτικοκινητικό συντονισμό, αδεξιότητα, δυσκολίες στο χωροχρονικό προσανατολισμό, διάσπαση προσοχής.

Μέθοδος: Σε 74 από τα 60 παιδιά έγινε συνδυασμένη παρέμβαση που περιελάμβανε: α. παιδαγωγικό πρόγραμμα, β. λογοθεραπεία και γ. εργοθεραπεία. Οι συνεδρίες γίνονταν σε εβδομαδιαία βάση και διήρκεσαν 4 έως 24 μήνες. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικές και ποσοτικές δοκιμασίες για την ανάγνωση, γραφή, ορθογραφία, τον οπτικοκινητικό συντονισμό, το λόγο και την ομιλία.

Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε ότι στο σύνολό τους τα παιδιά παρουσίασαν στις δοκιμασίες ανάλυσης λαθών, όσων αφορά στην ανάγνωση έως και 70% λιγότερα λάθη, στην ορθογραφία 65% λιγότερα και στη γραφή 57%. Τα παιδιά της πρώτης και δευτέρας τάξης είχαν καλύτερη βελτίωση σε σχέση με τα παιδιά της τρίτης και τετάρτης τάξης. Το 50% των παιδιών προσέγγισε σε επιδόσεις το επίπεδο της τάξης που αντιστοιχεί στη χρονολογική τους ηλικία. Οι δυσκολίες στο λόγο και στον οπτικοκινητικό συντονισμό ελαχιστοποιήθηκαν ώστε να μην παρεμποδίζουν τη σχολική πρόοδο.

Συμπεράσματα: Διαφαίνεται η ανάγκη της συνδυασμένης διεπιστημονικής παρέμβασης ενώ εξυπακούεται η έγκαιρη και άμεση παρέμβαση από την πρώτη δημοτικού.