Μέθοδοι

Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας κυρίως σε ατομικό επίπεδο, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού ή εφήβου, αλλά και σε μικρές ομάδες όταν οι θεραπευτικοί στόχοι επικεντρώνουν στην κοινωνική συμπεριφορά και επικοινωνία με συνομήλικους.

Εφαρμόζουμε διάφορες μεθόδους και προγράμματα ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παιδιού, όπως το πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης Portage, τις μεθόδους: Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης, PECS, TEACCH, DIR-Floortime, Video Modeling, Social Stories, Michael Palins Parent-child Interaction Program for stuttering, Phoneme Touch and Say.

Χρησιμοποιούμε σύγχρονα θεραπευτικά εργαλεία στο χώρο της ειδικής αγωγής, όπως εξειδικευμένα προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Speechviewer κ.λ.π.) που προσφέρουν ελκυστικά οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα και συντελούν σημαντικά στη γρήγορη αποκατάσταση του παιδιού ή εφήβου.