Επιστημονικά Θέματα2022-04-15T13:11:55+03:00

Συσχέτιση αναγνωστικής ικανότητας με την ανάπτυξη λεκτικής επικοινωνίας σε παιδί με αυτισμό

Ταξινόμηση των λειτουργικών αναγκών παιδιών με αυτισμό από τους γονείς με ερωτηματολόγιο

Η εκπαίδευση κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε παιδιά με αυτισμό με την μέθοδο “video modeling”.

Η διεπιστημονική παρέμβαση στην αντιμετώπιση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών

Η αποτελεσματικότητα της εργοθεραπείας στην προσχολική και σχολική ηλικία παιδιών με ΔΕΠ-Υ

Η αντιμετώπιση παιδιών με ΔΕΠ-Υ με τη μέθοδο της αισθητηριακής ολοκλήρωσης

Επίσκεψη στο Σπίτι: Πρωτόκολλο Παρέμβασης σε Παιδί με ΔΑΔ και την Οικογένεια

Ανίχνευση και καταγραφή πρωίμων κλινικών εκδηλώσεων σε παιδιά με αυτισμό

Ποιές είναι οι θετικές επιπτώσεις της λογοθεραπευτικής παρέμβασης στην ποιότητα ζωής των παιδιών με γλωσσική διαταραχή

The Interpretation Of Wh-movement By Young Greek Speaking Children

Go to Top